صبحانه‌ی روز تعطیل

ElhamSaturn Breakfast

صبحانه‌ی یک روزِ تعطیل بود.
وقتی که خواهر اینجا بود…
دارم عکس های چندماه پیش رو میبینم.
از هر روزمان عکس داریم
دلم تنگ شد..

5 thoughts on “صبحانه‌ی روز تعطیل

Comments are closed.