آینده نگری

Elham Saturn Asheghane

چشمم که خورد به این فنجان های قلبی، سریعا دو سری برداشتم و در سبد خریدم گذاشتم. یکی برای خودم و یکی برای همسر ِ آینده ام. خب چرا میخندید؟ از کجا معلوم وقتی او آمد، باز هم همین فنجان ها با همین قیمت مناسب باشد و تمام نکرده باشند؟ آدم باید آینده نگر باشد.
Elham Saturn Asheghane

قهوه‌ی خودم را نوش جان کردم. قهوه ی همسر آینده را برای سوژه ی عکاسی انتخاب کردم و نهایتا سرد شد و از دهن افتاد D:

Elham Saturn Asheghane

IMG_1937

4 thoughts on “آینده نگری

Comments are closed.