دامداران، متشکرم!

chocolate milk elham FB

یکی از انگیزه های قویِ من برای رفتن به ایران، این شیرکاکائو خوشمزه ی دامداران است.
تا حالا هیچ شیرکاکائو- چه ایرانی و چه غیر ایرانی- به خوشمزگی دامداران نبوده…
از همین تریبون از دامداران تشکر میکنم.