پشتکار

بسم الله النور

handmade dolls by ElhamFB

روزی که برای اولین بار داشتم این عروسک لباس آبی را میدوختم، فکرش را نمیکردم که روزی برسد که عروسکهای بانمک و جذاب با دستهای خودم بدوزم. اولین عروسک و جدیدترین عروسکی که دوختم را در تصویر میبیند. Read More