نقاشی

insta4

هیچ وقت هم نقاشی‌ام خوب نبود. همیشه سه تا کفشدوزک بزرگ میکشیدم یا یک خانه‌ی قارچی. البته این سوژه ها اوج نقاشی‌ام بود. درست بعد از آن تابستانی که کلاس نقاشی رفتم و اینها را یاد گرفتم. قبلش همیشه یک خانه با بام شیب‌دار میکشیدم که رودخانه از کنارش میگذشت و پشت خانه کوه بود و اطرافش گل و درخت. چندباری هم عکس عروس و داماد میکشیدم بزرگ وسط دفتر نقاشی.