با خدا حرف بزن.

بسم الله النور
holly Quran Elham FB WWW.ElhamBanoo.Com-
گفت: « تو نماز میخونی، تو برام دعا کن.»

.
.
دیروز به یکی از همکلاسیهایم زنگ زدم و کاری که برای پروژه باید انجام می داد را اطلاع دادم. صدایش غمگین بود و مثل همیشه سلام و احوالپرسی نکرد. دو مرتبه حالش را پرسیدم. برایم از مشکلاتش گفت و اینکه نوبت دادگاه داشته و همسر سابقش، حضانت پسرش را میخواهد. حرفهایش که تمام شد، ملتمسانه گفت: « الهام، تو نماز میخونی، تو برام دعا کن تا بچه ام رو نگیرند.» بعد از چند ثانیه ای سکوت، گفتم:« باشه حتما دعا میکنم، اما خودت هم از خدا بخواه.» با ناراحتی گفت:« اگه خدا به حرف من توجه میکرد که الان وضعم این نبود.» سریع توی ذهنم همه سخنرانیهایی که تا بحال شنیده بودم و به یاد داشتم مرور کردم و دنبال یک جمله ی تاثیرگذار میگشتم تا همکلاسی ام را متوجه فکر اشتباهش بکنم. اما چیزی به خاطرم نیامد. او هم فکر کرد حرفی برای گفتن ندارم، تشکر و خداحافظی کرد و منتظر «خداحافظ» گفتنِ من بود. سریع گفتم:« تو فقط از خدا بخواه. بعد ازنمازت، باهاش حرف بزن؛ بعد قرآن رو باز کن و بخون. ببین خدا چقدر قشنگ جوابتو میده.» گفت:« ببینم چی میشه» خداحافظی کردیم و تماس قطع شد.

نمیدانم حرفم تا چه اندازه در تصمیم او اثر میگذارد. نمیدانم برای یک بار هم که شده امتحان میکند یا نه. اما دوست دارم خوشبینانه فکر کنم. دوست دارم پیش خودم تصورم کنم، اذان مغرب که به گوشش رسیده، وضو گرفته و نماز خوانده و بعد از نماز با خدا دردودل کرده. شاید اشکهایش هم جاری شده؛ بعد قرآن را باز کرده و خدا آن آیه های دوست داشتنیِ پر از رحمتش را جلوی چشم های خیسش قرار داده و آرامش کرده.

خدا کند چنین باشد.

Holly Quran 1 Elham FB WWW.ElhamBanoo.Com-