زندگی در زندگی

بسم الله النور

به زندگی هم باید زندگی ببخشیم.

.

.

همین گلدانهای پر از برگهای سبز که گوشه ی خانه کنار پنجره چیده ام و شاید جای خیلی کمی را به خودش اختصاص داده، به زندگی ام زندگی بخشیده است. بله؛ گاهی اوقات باید به زندگی هم زندگی بدهیم. روی خاکشان که آب میریزم، ریشه ها آن را مینوشند و به برگها زندگی میرسانند. برگهای شاداب و سبز در نگاه من مینشینند و به من شادی میدهند و من با شادی ام، در خانه ام عشق می آفرینم و به زندگیمان، زندگی میبخشم. به همین سادگی، به همین خوبی.