خاطرات یک باران زده

بسم الله النور

ElhamBanoo.Com

آفتاب با همه شدتش میبارید. از ابر کوچولو خواستم که ببارد. تا حالا با ابرها حرف زده اید؟ خواسته اید که ببارند؟ من حرف زدم و بارید. اصلا بگذارید از اولِ اولش برایتان تعریف کنم. Read More